ทันตแพทย์ (Dentist)

ทันแพทย์จัดฟันประจำคลินิก

  1. ทพ.กิตติวุฒิ ห่อทอง  (หมอบอล)    Dr.Kittiwut  Hortong

  2. ทพญ.ลิตา  ตันพรหม (หมอเอิ้น)      Dr.Lita  Tanprom

 

ตัวอย่างเคส  ทพ.กิตติวุฒิ  ห่อทอง

Comments are closed.